Statys s.r.o.
Wuppertálska 43
040 23 Košice
Tel: +421 905 244 010
E-mail: info@statys.sk
www.statys.sk
 
Služby

 
- Jednoduché účtovníctvo

     Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov - jednoduché účtovníctvo používané pre živnostníkov (fyzické osoby).
Zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vedenie peňažného denníka (súbor účtovných prípadov vrátane bankových výpisov)
 • vedenie pokladničnej knihy (súbor príjmových a výdavkov pokladničných dokladov)
 • kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • kniha záväzkov (súhrn prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH - evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch)

 

- Podvojné účtovníctvo

     Vedenie podvojného účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov - Podvojné účtovníctvo - vedené pre právnické osoby.
Zahŕňa nasledovné činnosti:

 • hlavná kniha vedená podľa zápisov dátumovo zoradených
 • účtovný denník (súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska)
 • saldokonto a zoznam vystavených odberateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených odberateľských faktúr)
 • saldokonto a zoznam prijatých dodávateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr)
 • účtovanie bankových výpisov
 • účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH - evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie Výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, vyhotovenie Poznámok)

 

- Mzdová a personálna agenda

     Vedenie a spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy obsahuje nasledovné činnosti:

 • vedenie personálnej agendy spoločnosti po jednotlivých zamestnancoch.
 • spracovanie mesačných výplat zamestnancov našich klientov (zamestnanci na hlavný pracovný pomer alebo na obdobný pracovný pomer, ale aj pracovníci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce)
 • vypracovanie mesačných výkazov na verejné zdravotné poistenie a výkazov podávaných Sociálnej poisťovni a Daňovému úradu.

 

- Reporting

     Spracovanie reportingu v požadovanej podobe pre majiteľa. Všetky výstupy aj v anglickom, alebo nemeckom jazyku

     Cena dohodou

TOPlist